Tevékenységi körök

Ingatlannal kapcsolatos jogi segítség

Ügyvédi irodánk fő tevékenységi területe az ingatlanjog. A jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk adásvételi, ajándékozási, csere– és vegyes szerződéseihez, és az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügylethez.

Ügyvédi irodánk bármilyen ingatlannal kapcsolatos jogi esemény során képviseli Önt, akár ingatlan adásvételről, ingatlan bérbeadásról, vagy kártérítési igény érvényesítéséről legyen szó az alábbi területeken:

 • Ingatlan adásvétel
 • Ingatlan bérbeadás
 • Társasházi alapító okirat
 • Társasházi Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Kártérítési folyamatok (kivéve peres eljárás)
 • Jogi képviselet a hivatalokban és a hatóságoknál
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés

Ingatlan adásvétel során különös figyelmet fordítunk a kiszolgáltatottabb pozícióban lévő vevő jogvédelmére, különös tekintettel a hitel elemet tartalmazó jogügyletekre. Tanácsadást nyújtunk a vagyonátruházás során felmerülő adó– és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről.

Ellátjuk közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézését.

Az ingatlanjoghoz kapcsolódóan ingó- és ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti jog megszerzésével kapcsolatos szerződések, bérleti-, albérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, azokhoz kapcsolódóan Szervezeti és Működési Szabályzat, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan) készítésében és módosításában állunk Megbízóink rendelkezésére.

Vállaljuk az ingatlanügylethez kapcsolódó teljes körű ügyintézést: földhivatal, adóhivatal, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, kormányhivatal, hatóságok, hitel-pénzintézetek előtti eljárás.

További információért kattintson ide: http://ugyved.ingatlan.hu.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Cégalapítás, módosítás, társaságok képviselete

Ügyvédi irodánk teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést biztosít a társasági jog valamennyi területén, ami nemcsak a cégek alapítására, illetve megszüntetésére terjed ki, hanem a cégek mindennapi működéséhez szükséges szerződések – vállalkozási, munka-, megbízási szerződés – szerkesztését is magában foglalja.

Ezen tevékenységünk keretében vállaljuk cégek teljes körű jogi képviseletét állandó megbízási jogviszony keretében, keret- és munkaszerződések szerkesztésével, véleményezésével, követelések jogi úton történő érvényesítésével, a mindennapi működés és tevékenység során felmerült kérdésekben nyújtott naprakész jogi tanácsadással állunk Megbízóink rendelkezésére.

Valamennyi tevékenységi szakterületünkhöz kapcsolódóan eljárunk az illetékes közigazgatási hatóságok, közjegyzők és bíróságok előtt, Megbízóink érdekeit maximálisan képviselve a jogérvényesítéshez szükséges mértékben.

Társasági szakjogászként vállalom gazdasági társaságok (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű és részvénytársaságok, szövetkezetek) alapítását, módosítását és végelszámolását rövid határidővel.

Az iroda segítséget nyújt bármely társasági-, cégjogi kérdésben és véleményezi Megbízóink társaságot érintő döntéseit.

Megbízóink igénye esetén közreműködünk a társaságok egyesülése (összeolvadása, beolvadása) és szétválása (különválása, kiválása) kapcsán.

Közreműködünk a társaságok jogutód nélküli megszüntetése kapcsán a végelszámolási, csőd- és felszámolási eljárásában, ahol komplex ügyintézést vállalunk.

Komplex szolgáltatásunk részét képezi a társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban, továbbá tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése és teljes körű cégbírósági ügyintézés.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Alapítványok és egyesületek

Közreműködünk alapítványok és egyesületek alapításában, módosításában, elkészítjük a bejegyzéshez, valamint a módosításhoz szükséges teljes dokumentációt, majd eljárunk az illetékes bíróságok előtt a bejegyzési eljárás során.

Társadalmi szervezetek vonatkozásában azok létrehozásában, módosításában való közreműködésünkön túlmenően vállaljuk a működésével kapcsolatos jogi tanácsadást, az alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítését, és ügyvédi ellenjegyzését.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Csőd- és felszámolási eljárásban jogi tanácsadás és képviselet ellátása

Az eljárások megindításához és lefolytatásához szükséges dokumentumok elkészítését, összeállítását vállaljuk, az eljárás egésze során szakszerű jogi tanácsadással segítjük Megbízóinkat annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.

Kapcsolatot tartunk az illetékes hatóságokkal, képviseljük Megbízóinkat a felszámoló és a bíróság előtt, eljárunk az adóhatóság és más illetékes szervek előtt.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése

Tevékenységünk körében elkészítjük a peres eljárást megelőző ügyvédi fizetési felszólításokat, közvetítőként eljárunk az érintett felek között, igyekezve az ügy peren kívül történő rendezését elérni.

Fizetési ütemezések, egyezségek elkészítését vállaljuk, teljes körűen eljárunk a követelések jogi úton történő behajtása érdekében, valamint végrehajtási eljárásban látjuk el Megbízóink jogi képviseletét.

Az ügyvédi iroda a szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, és igényérvényesítés, valamint más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése során áll személyre szabott jogi szolgáltatásokkal megbízói rendelkezésére.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Végrehajtási eljárás

Tevékenységünk közé tartozik a teljes körű jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet mind az adósok, mind pedig a végrehajtást kérők oldalán, a végrehajtási eljárás megindítása és a végrehajtást kérő ügyvédi képviselete az adósság behajtásáig, és az adós (kötelezett) jogainak ügyvédi védelme a végrehajtási eljárás során.

A fentiek kapcsán Irodánk közreműködik különösen a végrehajtható okiratok kiállításában, a végrehajtási eljárások megindításában, a végrehajtókkal és az ellenérdekű felekkel való folyamatos kapcsolattartásban az eljárás teljes menete során.

A végrehajtási ügyek nyomonkövetése körében folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket az eljárásban őket megillető jogokról, illetve az Őket terhelő kötelezettségekről, valamint a jogszabály biztosította speciális lehetőségeikről. E körben minden esetben törekszünk olyan megoldásokat találni és alkalmazni, amelyek Ügyfeleink érdekeinek minél gyorsabb, minél hatékonyabb és minél gazdaságosabb érvényesítését segítik elő.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések

A munkajog területén sajnos még mindig azt tapasztaljuk, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nincsenek tisztában a jogaikkal és az őket terhelő kötelezettségekkel.

A munkáltatói oldalon a leggyakoribb problémát a munkaviszony- megbízási jogviszony keveredése jelenti, pedig ma már a jogszabályok igen költséges szankciókkal fenyegetik a munkáltatókat, ha egy megbízásnak hitt jogviszony valójában a munkaviszony elemeit tartalmazza.

Munkaadó megbízóink számára jogi tanácsot adunk, elkészítjük a foglalkoztatáshoz szükséges okiratokat (pl. munkaszerződések, tájékoztatók, stb.) és a munkaviszony megszüntetéséhez szükséges okiratokat egyaránt. Munkaügyi jogvita esetén törekszünk a megegyezés létrehozására a felek között.

Munkavállaló megbízóink részére véleményezzük a foglalkoztatásukhoz szükséges okiratokat, képviseletet látunk el munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kapcsán, ahol szintén kompromisszum létrehozására törekszünk.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése

Ingó- és ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti jog megszerzésével kapcsolatos szerződések, bérleti-, albérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan), szállítási, fuvarozási, szállítmányozási, vállalkozási és megbízási szerződések elkészítése.

Jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése, továbbá szerződésszegés esetén szükséges intézkedések megtétele.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Öröklési jog

Az iroda végrendeletek, valamint öröklési és tartási szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése, valamint ezek központi nyilvántartásban történő elhelyezésével kapcsolatban áll Megbízóink rendelkezésére.

Teljeskörű tájékoztatást nyújtunk a törvényes öröklés és a végrendeleti öröklés szabályairól, az öröklési rendről, a kötelesrészről, a végrendeleti kitagadás lehetőségéről, a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségről és annak mértékéről, az öröklés visszautasításának lehetőségéről.
Vállaljuk továbbá a hagyatéki eljárással, az örökség megszerzésével összefüggő jogi tanácsadást és az ügyvédi (jogi) képviselet ellátását a közjegyzők előtt.

Közreműködünk abban, hogy az örökösök a hagyatéki eljárásban megfelelő és mindenre kiterjedő osztályos egyezséget kössenek.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel

Házassági vagyonjogi szerződések, családjogi kérdések

Az élet időnként hoz olyan helyzeteket, amikor magánszemélyként ügyvédi képviseletre van szükségünk.

Ügyfeleinket a következő területeken képviseljük:

 • Végrendeletek szerkesztése
 • Öröklési szerződések
 • Hagyatéki eljárás
 • Házassági  vagy élettársi vagyonjogi szerződés
 • Házassági bontóper közös megegyezés esetén és az ehhez kapcsolódó vagyonjogi szerződések (pl. vagyonmegosztás, közös tulajdon megszüntetése) elkészítése
 • Tartási és életjáradéki szerződések

Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése. E körbe tartozik többek között a házasság vagy élettársi életközösség lezárásához szükséges szerződések elkészítése, emellett végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolódó igények közjegyző előtti érvényesítése.

Kérdése van vagy jogi képviseletre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel