Tevékenységi körök

Ingatlannal kapcsolatos jogi segítség

Ügyvédi irodánk fő tevékenységi területe az ingatlanjog. A jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk adásvételi, ajándékozási, csere– és vegyes szerződéseihez, és az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügylethez. Kérjen időpontot!

Ügyvédi irodánk bármilyen ingatlannal kapcsolatos jogi esemény során képviseli Önt, akár ingatlan adás-vételről, ingatlan bérbeadásról, vagy kártérítési igény érvényesítéséről legyen szó az alábbi területeken:

 • Ingatlan adásvétel
 • Ingatlan bérbeadás
 • Társasházi alapító okirat
 • Társasházi Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Kártérítési folyamatok
 • Jogi képviselet a hivatalokban és a hatóságoknál
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés

Ingatlan adásvétel során különös figyelmet fordítunk a kiszolgáltatottabb pozícióban lévő vevő jogvédelmére, különös tekintettel a hitel elemet tartalmazó jogügyletekre. Tanácsadást nyújtunk a vagyonátruházás során felmerülő adó– és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről.

Ellátjuk közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézését.

Az ingatlanjoghoz kapcsolódóan ingó-ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti jog megszerzésével kapcsolatos szerződések, bérleti-, albérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, azokhoz kapcsolódóan Szervezeti és Működési Szabályzat, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan) készítésében állunk Megbízóink rendelkezésére.

Vállaljuk a kapcsolódó teljes körű ügyintézést: föld- illetékhivatal, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, közigazgatási hivatal, hatóságok, hitel-pénzintézetek előtti eljárás, valamint a kapcsolódó jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézését, továbbá szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtételét.

Házassági vagyonjogi szerződések, családjogi kérdések

Az élet időnként hoz olyan helyzeteket, amikor magánszemélyként ügyvédi képviseletre van szükségünk.

Ügyfeleinket a következő területeken képviseljük:

 • Házassági szerződés
 • Házassági vagyonközösség
 • Házassági bontóper
 • Gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek
 • Öröklési szerződések
 • Tartási és életjáradéki szerződések
 • Végrendeletek szerkesztése
 • Hagyatéki eljárás
 • Kártérítési perek képviselete

Bármely területen teljes jogi tanácsadást és ügyvédi képviseletet kínálunk ügyfeleink részére. Időpont egyeztetéshez kattintson ide!

Bármilyen családon belüli jogi vita esetén biztosítjuk Önnek az ügyvédi hátteret.
Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése. E körbe tartozik többek között a házasság vagy élettársi életközösség felbontása, gyermek elhelyezési perek, gyermektartásdíj érvényesítése iránti peres eljárás során a képviselet ellátása, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, emellett végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése.

Megbízóink számára házassági vagyonjogi szerződések elkészítése és vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások előkészítésében és ügyvédi ellenjegyzésében állunk rendelkezésre.

Továbbá peres- és peren kívüli képviseletet látunk el házassági bontóperek, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek, gyermektartásdíj végrehajtásával kapcsolatos eljárások során.

Öröklési jog

Az iroda végrendeletek, valamint öröklési és tartási szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése, valamint ezek központi nyilvántartásba elhelyezésével kapcsolatban áll megbízóink rendelkezésére.
Vállaljuk továbbá a hagyatéki eljárással, az örökség megszerzésével összefüggő jogi tanácsadás és ügyvédi (jogi) képviselet ellátását a Közjegyzők és a Bíróság előtt.

Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések

A munkajog területén sajnos még mindég azt tapasztaljuk, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nincsenek tisztában a jogaikkal és az őket terhelő kötelezettségekkel.

Ezen a területen irodánk legfőbb feladatnak a megelőzést, egyes munkajogilag releváns lépések előtti véleménykérést tartja, így minimális költséggel megelőzhető lenne egy később sokkal költségesebb és általában igen hosszadalmas pereskedés, és így elkerülhető a meglepetés az egyes jogi megoldások következményeit illetően.

A munkáltatói oldalon a leggyakoribb problémát a munkaviszony- megbízási jogviszony keveredése jelenti, pedig ma már a jogszabályok igen költséges szankciókkal fenyegetik a munkáltatókat, ha egy megbízásnak hitt jogviszony valójában a munkaviszony elemeit tartalmazza.

Munkaadó megbízóink számára jogi tanácsot adunk, elkészítjük a foglalkoztatáshoz szükséges okiratokat (vezetői, egyéb munkaszerződések), szervezeti és működési szabályzatokat, kollektív szerződéseket, és a munkaviszony megszüntetéséhez szükséges okiratokat egyaránt. Munkaügyi jogvita esetén törekszünk a megegyezés létrehozására a felek között és annak eredménytelensége esetén, a munkaügyi bíróság előtt képviseljük megbízónkat.

Munkavállaló megbízóink részére véleményezzük a foglalkoztatásukhoz szükséges okiratokat, képviseletet látunk el munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kapcsán, ahol szintén kompromisszum létrehozására törekszünk, annak hiányában pedig a bírósági eljárás során jogi képviseletet biztosítunk.

Adó- és vámjog

Az iroda jogi tanácsot ad bármely adó- és illetékfizetési kérdésben, az általunk végzett jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy más egyéb kérdésben.

Megbízóink számára különösen a visszterhes-, vagy az ingyenes vagyonszerzés illetékkérdései kapcsán nyújtunk jogi szolgáltatásokat. Ilyen kérdések elsősorban az adásvétel, tartás, ajándékozás, öröklés illetékvonzatai és kedvezményei, valamint mentességei.

Gazdasági társaságok számára elsősorban az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó jogi kérdések vonatkozásában szolgálunk tanácsadással.

Vállaljuk továbbá természetes személyeknek az állami adóhatóság által kezdeményezett vagyonosodási vizsgálata során történő jogi képviseletét, továbbá adókra vonatkozó végrehajtási eljárás során az adóhivatal előtti képviselet ellátását.
A vámjog területén a nem közösségi áruk behozatalához kapcsolódó vámeljárások során látjuk el megbízóink teljes körű jogi képviseletét.

Végrehajtási jog

Tevékenységünk közé tartozik a teljes körű jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet mind az adósok, mind pedig a végrehajtást kérők oldalán, a végrehajtási eljárás megindítása és a végrehajtást kérő ügyvédi képviselete az adósság behajtásáig, és az adós (kötelezett) jogainak ügyvédi védelme a végrehajtási eljárás során.

Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése

Ingó-ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti jog megszerzésével kapcsolatos szerződések, bérleti-, albérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan), szállítási, fuvarozási, szállítmányozási és vállalkozási szerződések elkészítése.

Jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése, továbbá szerződésszegés esetén szükséges intézkedések megtétele.

Munkavállaló megbízóink részére véleményezzük a foglalkoztatásukhoz szüksége okiratokat, képviseletet látunk el munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kapcsán, ahol szintén kompromisszum létrehozására törekszünk, annak hiányában pedig a bírósági eljárás során jogi képviseletet biztosítunk.

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése

Tevékenységünk körében elkészítjük a peres eljárást megelőző ügyvédi fizetési felszólításokat, közvetítőként eljárunk az érintett felek között, igyekezve az ügy peren kívül történő rendezését elérni.

Fizetési ütemezéseket, egyezségek elkészítését vállaljuk, teljes körűen eljárunk a követelések jogi úton történő behajtása érdekében, valamint végrehajtási eljárásban látjuk el megbízóink jogi képviseletét.

Peres, nemperes és egyéb eljárások során jogi képviselet ellátása

Valamennyi tevékenységi szakterületünkhöz kapcsolódóan eljárunk az illetékes közigazgatási hatóságok, közjegyzők és bíróságok előtt, Megbízóink érdekeit maximálisan képviselve a jogérvényesítéshez szükséges mértékben.

Társaságok teljes körű képviselete

Ügyvédi irodánk teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést biztosít a társasági jog valamennyi területén, ami nemcsak a cégek alapítására illetve megszüntetésére terjed ki, hanem a cégek mindennapi működéséhez szükséges szerződések – vállalkozási, munka-, megbízási szerződés – szerkesztését is magában foglalja.

Ezen tevékenységünk keretében vállaljuk cégek teljes körű jogi képviseletét állandó megbízási jogviszony keretében, keret és munkaszerződések szerkesztésével, véleményezésével, követelések jogi úton történő érvényesítésével, a mindennapi működés és tevékenység során felmerült kérdésekben nyújtott naprakész jogi tanácsadással állunk Megbízóink rendelkezésére.

Cégalapítás

Társasági szakjogászként vállalom gazdasági társaságok (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű és részvény-társaságok) alapítását rövid határidővel.

A cégalapítás és módosítás, speciális társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, szervezeti és működési-, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása, gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés.

Az iroda segítséget nyújt bármely társasági-, cégjogi kérdésben és véleményezi megbízói – társaságot érintő döntéseit.

Közreműködünk gazdasági- és egyéb társaságok, szövetkezetek alapításában, elkészítjük a bejegyzéshez szükséges teljes dokumentációt, majd eljárunk az illetékes bíróságok – és amennyiben a bejegyzéshez, működéshez hatósági jóváhagyás szükséges -, más hatóságok előtt. Elkészítjük a társaságok törvényes működéséhez elengedhetetlen egyéb dokumentumokat, a felügyelőbizottság ügyrendjét stb., valamint eljárunk a társaságokat érintő bármely változás bejegyzésével kapcsolatban, a társaság státuszváltozását is ideértve.

Megbízóink igénye esetén közreműködünk a társaságok egyesülése (összeolvadása, beolvadása) és szétválása (különválása, kiválása) kapcsán. Komplex szolgáltatásunk részét képezi a Társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban, továbbá tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése és teljes körű cégbírósági ügyintézés.

Ha szükséges, közreműködünk a társaságok jogutód nélküli megszüntetése kapcsán a végelszámolási, csőd- és felszámolási eljárásában, ahol komplex ügyintézést vállalunk.

Csőd- és felszámolási eljárásban jogi tanácsadás és képviselet ellátása

Az eljárások megindításához és lefolytatásához szükséges dokumentumok elkészítését, összeállítását vállaljuk, az eljárás egésze során szakszerű jogi tanácsadással segítjük megbízóinkat annak érdekében, hogy kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.

Kapcsolatot tartunk az illetékes hatóságokkal, képviseljük Megbízóinkat a felszámoló és a bíróság előtt, eljárunk az adóhatóság és más illetékes szervek előtt.

Alapítványok és egyesületek

Társadalmi szervezetek vonatkozásában azok létrehozásával, működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, az alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése, valamint ügyvédi képviselet ellátása a bejegyzési eljárás során.

Kártérítési jog

Az ügyvédi iroda a szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, és igényérvényesítés, valamint más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése során áll komplex jogi szolgáltatásokkal megbízói rendelkezésére.

Offshore jogi szolgáltatás

Ügyvédi irodám offshore jogi szolgáltatás keretében offshore társaságok, offshore helyszínen bejegyzett alapítványok alapítása, képviselete, teljes körű tanácsadás, valamint offshore helyszínen alapított társaságok részére bankszámla ügyintézés és offshore társaságok által kötött ügyletek lebonyolításában történő közreműködés keretében áll ügyfelei rendelkezésére.