Adatvédelmi irányelvek

 1. Az adatkezelési tájékoztató rendeltetése

Az ügyvédet az ügyvédi tevékenysége gyakorlása során minden olyan tény, információ és adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely tevékenységének gyakorlásával összefüggésben jut a tudomására. Az ügyfelekkel való együttműködés a bizalom kialakítása és a teljes diszkréció megléte nélkül elképzelhetetlen.
Az ügyvédnek a jelenleg hatályos, Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Infotv.) című jogszabályokon kívül, az ügyvédi hivatást szabályozó törvényekre is figyelemmel kell lennie a tevékenysége és az ahhoz kapcsolódó adatkezelés során.
Az adatkezelés átláthatóvá tétele és a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magunkra nézve kötelezőnek elismerése természetes és elvárt magatartás.
Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti célokat szolgálja.
Érintettek alatt az érdeklődőket, a megbízókat, ügyfeleket, az üzleti partnereket, illetve az ügyvédi iroda munkáját egyéb módon segítőket értjük, azaz mindazokat, akikről valamilyen módon személyes adatot tárolunk.
A tájékoztató jogszabályoknak megfelelő módosításának jogát fenntartjuk.

 1. Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke
 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR);
 • A személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 1. Az adatkezelő

Neve: Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1126 Budapest, Szendrő utca 45.
E-mail cím: ugyved@ugyved.info.hu
Adószám: 18274941-2-43
Ügyvédi kamarai azonosító szám: 36061658

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Az Ügyvédi Iroda nem folytat olyan tevékenységet, amely kötelezővé vagy indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Az Ügyvédi Irodában személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi és ügyletekhez kapcsolódó kapcsolattartási lehetőség biztosítása, okiratok szerkesztése ügyvédi ellenjegyzéshez és különböző megbízástípusokhoz kapcsolódó, a jogügyletek biztonságát célzó adatellenőrzés, számla kiállítása, valamint az okiratok, számlák jogszabály szerinti tárolása.
A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel, és harmadik félnek csak az érintett hozzájárulásával, illetve jogszabályi kötelezettséget teljesítve továbbítjuk.
A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére a következő jogalapokat nevezi meg:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése

Itt is felhívjuk a kedves partnereink és ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje

6.1.1. Adatgyűjtés a honlap Kapcsolat oldalán, illetve személyes adattovábbítás útján

A honlap Kapcsolat oldalán található űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása – és nem az e-mail címek gyűjtése. Az űrlapon név, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján a kérdés megválaszolásáig, amennyiben ügyletté válik – megváltozott jogalappal –, annak lezártáig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott ideig kezeljük.
Ezen adatokat külön táblázatban tároljuk az általunk használt ViaCom Informatikai Kft. által biztosított felhő-alapú szolgáltatással.

6.1.2. Személyes kapcsolatfelvétel

Az ügyvédi hivatásra jellemző, hogy a személyes, illetve üzleti találkozásainkat üzleti kapcsolatfelvétel követi. Ezen találkozások alkalmával névjegykártya-, és egyéb információcsere zajlik, melyek tárgya részben ügyvédi titkot képez, és amelyek során egymás adatainak (úgymint: név, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím) a kezelése mindkét fél aktív közreműködésével és hozzájárulásával történik. Az adatkezelés célja üzleti kapcsolatok építése. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Ezen adatokat külön táblázatban tároljuk az általunk használt ViaCom Informatikai Kft. által biztosított felhő-alapú szolgáltatással.

6.1.3. Sütik („Cookies”)

6.1.3.1. A sütik feladata:

Honlapok látogatásakor kis adatcsomagok, azaz sütik/cookies kerülnek a felhasználó számítógépére, melynek célja a testreszabott kiszolgálás, minőségi adatközlés, illetve további, számtalan funkcióval rendelkezhetnek.
Tájékoztatjuk, hogy a sütik nem tartalmaznak részünkre semmilyen információt, és nem alkalmasak arra, hogy azonosítsuk a látogatót.
A sütik kikapcsolhatók. Az alábbi linkeken olvasható a korábban elhelyezett adatfájlok törléséről:
Firefox-hoz
Internet Explorerben
Chrome-ban
Edge-ben.

6.1.4. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek minősül.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
Késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül töröljük azon érintettek személyes adatát, akitől az ugyved@ugyved.info.hu e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik – figyelembe véve a törlés jogszabályi korlátait.

6.2. Szerződés és jogi kötelezettség teljesítése

Az Ügyvédi Irodát okiratok szerkesztése során az adatok érintettektől történő bekérésére és kezelésére különböző jogszabály kötelezik – úgymint: 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (továbbiakban: Ütv.); 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.).
Ezen adatkezelés célja – a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése mellett – szerződés létrejötte adatkezelő és érintett között, illetve a létrejött szerződés teljesítése. A kezelt adatok lehetséges köre: érintettek neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyigazolvány száma, lakcímkártya száma, személyi szám, adóazonosító jel).
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. A számlák kiállítása során az érintettek nevét, lakcímét kezeljük.
A fent jelzett adatokat a fennálló szerződés érvényességének és hatályosságának idejéig, valamint az Üttv-ben, illetve a 2000. évi C. törvény a számvitelről-ben (továbbiakban: Sztv.), illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglalt archiválási időnek és módnak megfelelően, továbbá a 2013. évi V. tv. szerinti elévülési idő figyelembevételével tároljuk.

6.3. Jogos érdek megnevezése

Ezen jogalap szerinti – érdekmérlegelési teszt alapján – ezen adatkezelési kategóriába sorolunk minden olyan közreműködő felet, akikkel valamilyen együttműködési formában együtt dolgozunk.
Üzleti partnerek, beszállítók adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tároljuk a ViaCom Informatikai Kft. által biztosított felhő-alapú szolgáltatással.
Ügyfelek esetében – megváltozott jogcím alatt – abban az esetben tárolunk adatot, amennyiben, például elszámolási vita merülne fel köztünk és az ügyfél között.

 1. Biztonsági intézkedések

Tevékenységeink során kezelt adatokról a lehető legkörültekintőbb módon gondoskodunk. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni.
A ViaCom Informatikai Kft. által biztosított felhő-alapú szolgáltatás igénybevételével dolgozunk, az asztali számítógépeket, illetve laptopokat jelszóval, valamint állandóan frissített vírusirtó programmal, Kaspersky Secure Connection-nal védjük. A telefonokat jelszóval védjük.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai, illetve statisztikai célokból kerül tárolásra. Ennek érdekében a Weboldal internet szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, amelyeket a honlapra belépő böngészője automatikusan továbbít részünkre.
Abban az esetben, ha tudomást szerzünk a honlap jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartjuk a fenti módon nyert az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogát.

 1. Adatfeldolgozók

Egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Alábbi adatfeldolgozóink részére a személyes adatok a szükséges és arányos mértékben hozzáférhetők.

Rendszergazda:
S.F.S. Informatika Kft.
1113 Budapest, Nagyszőlős utca 6. fszt. 1.
sfs.informatika@gmail.com
(Hozzáférés a honlap és az asztali számítógépek teljes tartalmához.)

Tárhelyszolgáltatás:
ViaCom Informatikai Kft.
2225 Üllő, Gyár utca 8.
varadi.laszlo@viacomkft.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)
Elektronikus hitelesített számla:
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
info@szamlazz.hu
Könyvelési szolgáltató:
NAVUS Könyvelőiroda Kft.
1035 Budapest, Szél utca 10. I. em. 5.
navus@navus.hu
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

 1. Érintettek adatainak továbbítása

Érintett adatai abban az esetben kerülnek továbbításra, ha arra jogszabály, illetve szerződés kötelez – például adásvételi szerződés továbbítása földhivatali eljárás megindításakor, peres eljárások esetén keresetlevélben, illetve per folyamán továbbított adatok; közvetítői beszámoló benyújtása.
Tevékenységünk folyamán személyes adatot harmadik országba nem továbbítunk.

 1. Az érintetek jogai

10.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

A jogszabályoknak és az etikai kódexnek megfelelően minden lehetséges, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé teszünk.
Érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általunk róluk kezelt személyes adatokról, tárolásuk időtartamáról, továbbításáról.
A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen. Indokolatlanul gyakori információkérés esetére fenntartjuk a díjszabás jogát.

10.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.
Töröljük az érintett kérelmezők személyes adatait, amennyiben azokra már nincs szükség a meghatározott jogalap szerint, ha az érintettek visszavonják a hozzájárulásukat, valamint abban az esetben, ha jogellenesen kezeltünk személyes adatot.
Jogérvényesítés esetében nem vagyunk köteles személyes adatot törölni, illetve, több, fent már jelzett esetben jogszabály kötelez adatok tárolására.

Kérésre történő adattörlés esetén lehetséges, hogy jogi szolgáltatást nyújtani az Érintett részére nem tudunk.

10.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben azok pontatlanok – a pontatlanság helyesbítéséig; nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de az ügyfél kéri a korlátozott tárolást jogos érdekére tekintettel vagy amennyiben érintett – jogellenes adatkezelés esetén – nem törölni, hanem korlátozni kívánja a felhasználást. A fenti esetek mindegyike kivizsgálásra kerül, tájékoztatva az érintettet annak eredményéről.

Az adatkezelés korlátozása esetén lehetséges, hogy jogi szolgáltatást nyújtani az Érintett részére nem tudunk.

10.4. Az adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés, és az adatkezelés automatizált, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Ez a jog sem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.5. A tiltakozás joga

Érintetek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga, amennyiben a személyes adatainak kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben az Érintett tiltakozása okán az adatkezelésre nincs lehetőségünk, úgy lehetséges, hogy jogi szolgáltatást nyújtani az Érintett részére nem tudunk.

10.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végezünk, így ezen jog érvényesítése Ügyvédi Irodánk tekintetében nem értelmezhető.

 1. Panasz:

Panasz esetén:

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük.
A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzánk az ugyved@ugyved.info.hu e-mail címen, saját hatáskörünkben orvosoljuk a felmerült problémát.
Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).